Polskie Akty Prawne

Polskie Akty Prawne i wymagania dotyczące stanu higienicznego wentylacji
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99)
Określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia „budynkami”.
 § 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
 
§ 22.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.
 
§ 22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.
 
 
 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1138)
 
W rozdziale 7 pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” stwierdza się, że:
 
§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 
W obiektach, o których mowa w ust. 1. należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze
 
§ 3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:

  1. zapewnić odpowiednią obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję,
  2. zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;

 § 7.1. W pomieszczeniach zapewnia się, stosownie do potrzeb, grawitacyjna lub mechaniczna wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.
 
 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690).
 
W rozdziale VI stwierdza się, że:
 
§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednia jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względna, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
 
§ 153, ust. 6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
 
Wymagania, stanowiące techniczne rozwinięcie przepisu §153, ust. 6 zostały zawarte w zeszycie 5 zatytułowanym „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, który ukazał się we wrześniu 2002 roku w ramach wydanej w COBRTI INSTAL serii „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”. Wydawnictwo to, choć nie stanowi przepisu prawnego, jest zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.
 
 
 
Prawo budowlane
(Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126)
 
normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
 
Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

  1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:

1.         elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy   atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2.        instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3.        instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

  1. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (…).

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
 
Rozdział 6. Wymagania dotyczące Instalacji
 
§ 50. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane.

Szukaj
Logowanie